Структура

ЦСМП– Силистра се състои от следните структури:        
1.Районна координационна централа /РКЦ/.
2.Филиали за спешна медицинска помощ /ФСМП/, разположени в  Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница и Кайнарджа.
3.Административно-стопански сектор.Районната координационна централа осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ.
Филиалите за спешна медицинска помощ/ФСМП/ осъществяват непрекъсната денонощна дейност по осигуряване на спешна медицинска помощ посредством използването на мобилни спешни екипи, санитарни транспортни средства и стационарни спешни екипи.
ФСМП разполагат с  материална база - противошокови зали, спешни кабинети и помощни помещения, оборудвани по начин, позволяващ на екипите да осъществяват дейността си максимално ефективно.
Административно-стопанският сектор е структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на Центъра финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване.

(C)2017 All Right Reserved