ЦСМП - Силистра е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, в което се оказва спешна медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут.

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане жизнените функции на организма.

 Обект на спешна медицинска помощ са:

 1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им.

 2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в ЦСМП.

 3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните.

 4. Жени със започващо раждане или аборт.

 5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ.

 6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

(C)2017 All Right Reserved