Документи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ

НАРЕДБА № 25 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 9 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ КЪМ ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА СЪС СЛУЖЕБНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ НА ЦСМП - СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД РД-08-116/27.12.2018 год.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

(C)2021 All Right Reserved