ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ

Обн. ДВ. бр.17 от 29 Февруари 2000г., доп. ДВ. бр.84 от 13 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Определя считано от 1 януари 2000 г. съществуващите центрове за спешна медицинска помощ като центрове за спешна медицинска помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съгласно приложение № 1.

(2) Определя специфичните функции на лечебните заведения по ал. 1, както следва:

1. оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация;

2. специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни продукти и апаратура, на републикански и районни консултанти за оказване на спешна медицинска помощ;

3. обучение на специализанти по спешна медицина.

Чл. 2. (1) Определя считано от 1 януари 2000 г. съществуващите домове "Майка и дете" като домове за медико-социални грижи за деца по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съгласно приложение № 2.

(2) Определя специфични функции на лечебните заведения по ал. 1, както следва:

1. профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на деца от 0 до 3-годишна възраст с хронични заболявания и/или с медико-социални проблеми;

2. специфични грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст с хронични заболявания и/или с медико-социални проблеми - отглеждане, възпитание, обучение, подготовка за връщане в биологичното семейство, работа с родители съвместно с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и районните полицейски управления;

3. подготовка за осиновяване.

Чл. 3. (1) Определя считано от 1 януари 2000 г. съществуващите държавни психиатрични болници като лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съгласно приложение № 3.

(2) Определя специфичните функции на лечебните заведения по ал. 1, както следва:

1. диагностично-лечебна дейност на психично болни;

2. психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни;

3. психопрофилактична дейност;

4. грижи за психично болни;

5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) издирване и периодично наблюдение на психично болни.

Заключителни разпоредби
 

Параграф единствен. Постановлението се издава на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; доп., бр. 88 от 1999 г.).

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Съществуващи центрове

Центрове за спешна

за спешна медицинска

медицинска помощ по

помощ

чл. 5, ал. 1 от Закона

 

за лечебните заведения

 

1

 

2

 

1.

Център за спешна

1.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Благоевград

 

Благоевград

 

2.

Център за спешна

2.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Бургас

 

Бургас

 

3.

Център за спешна

3.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Варна

 

Варна

 

4.

Център за спешна

4.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Велико Търново

 

Велико Търново

 

5.

Център за спешна

5.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ

 

 

Видин

 

-Видин

 

6.

Център за спешна

6.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Враца

 

Враца

 

7.

Център за спешна

7.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Габрово

 

Габрово

 

8.

Център за спешна

8.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Добрич

 

Добрич

 

9.

Център за спешна

9.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Кърджали

 

Кърджали

 

10.

Център за спешна

10.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Кюстендил

 

Кюстендил

 

11.

Център за спешна

11.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Ловеч

 

Ловеч

 

12.

Център за спешна

12.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Монтана

 

Монтана

 

13.

Център за спешна

13.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Пазарджик

 

Пазарджик

 

14.

Център за спешна

14.

Център за спешна

 

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

 

Перник

 

Перник

 

15.

Център за спешна

15.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Плевен

 

Плевен

16.

Център за спешна

16.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Пловдив

 

Пловдив

17.

Център за спешна

17.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Разград

 

Разград

18.

Център за спешна

18.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Русе

 

Русе

19.

Център за спешна

19.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Силистра

 

Силистра

20.

Център за спешна

20.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Сливен

 

Сливен

21.

Център за спешна

21.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Смолян

 

Смолян

22.

Център за спешна

22.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

София

 

София

23.

Център за спешна

23.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Софийска област

 

Софийска област

24.

Център за спешна

24.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Стара Загора

 

Стара Загора

25.

Център за спешна

25.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Търговище

 

Търговище

26.

Център за спешна

26.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Хасково

 

Хасково

27.

Център за спешна

27.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Шумен

 

Шумен

28.

Център за спешна

28.

Център за спешна

 

медицинска помощ-

 

медицинска помощ-

 

Ямбол

 

Ямбол

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

Съществуващи домове

Домове за медико-

 

"Майка и дете" (ДМД)

социални грижи за деца

 

 

(ДМСГД) по чл. 5, ал. 1

 

1

2

 

1.

ДМД - Благоевград

ДМСГД - Благоевград

2.

ДМД - Бургас

ДМСГД - Бургас

3.

ДМД - Варна

ДМСГД - Варна

4.

ДМД - Видин

ДМСГД - Видин

5.

ДМД - Враца

ДМСГД - Враца

6.

ДМД - Габрово

ДМСГД - Габрово

7.

ДМД - Добрич

ДМСГД - Добрич

8.

ДМД - Дебелец,

ДМСГД - Дебелец,

 

община Велико Търново

община Велико Търново

9.

ДМД - Кърджали

ДМСГД - Кърджали

10.

ДМД - Кюстендил

ДМСГД - Кюстендил

11.

ДМД - Монтана

ДМСГД - Монтана

12.

ДМД - Пазарджик

ДМСГД - Пазарджик

13.

ДМД - Перник

ДМСГД - Перник

14.

ДМД - Пловдив

ДМСГД - Пловдив

15.

ДМД - Плевен

ДМСГД - Плевен

16.

ДМД - Разград

ДМСГД - Разград

17.

ДМД - Русе

ДМСГД - Русе

18.

ДМД - Сливен

ДМСГД - Сливен

19.

ДМД - Златица

ДМСГД - Златица

20.

ДМД - Стара Загора

ДМСГД - Стара Загора

21.

ДМД - Силистра

ДМСГД - Силистра

22.

ДМД "Св. Иван

ДМСГД "Св. Иван

 

Рилски" - София

Рилски" - София

23.

ДМД "Св. Парас -

ДМСГД "Св. Парас -

 

кева" - София

кева" - София

24.

ДМД "Св. София" -

ДМСГД "Св. София" -

 

София

София

25.

ДМД - Тетевен

ДМСГД - Тетевен

26.

ДМД - Търговище

ДМСГД - Търговище

27.

ДМД - Хасково

ДМСГД - Хасково

28.

ДМД - Шумен

ДМСГД - Шумен

29.

ДМД - Ямбол

ДМСГД - Ямбол

30.

ДМД - с. Широка лъка,

ДМСГД - с. Широка лъка,

 

община Смолян

община Смолян

31.

ДМД - с. Ветрен,

ДМСГД - с. Ветрен,

 

община Септември

община Септември

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)

Съществуващи държавни

Лечебни заведения

психиатрични болници

за стационарна

 

психиатрична помощ

 

по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ

1.

Държавна

1.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - с. Карвуна,

 

болница - с. Карвуна,

 

 

община Балчик

 

община Балчик

 

2.

Държавна

2.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - с. Царев брод,

 

болница - с. Царев брод,

 

 

община Шумен

 

община Шумен

 

3.

Държавна

3.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - Ловеч

 

болница - Ловеч

 

4.

Държавна

4.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - с. Карлуково,

 

болница - с. Карлуково,

 

 

община Луковит

 

община Луковит

 

5.

Държавна

5.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - с. Церова

 

болница - с. Церова

 

 

кория, община

 

кория, община

 

 

Велико Търново

 

Велико Търново

 

6.

Държавна

6.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - Севлиево

 

болница - Севлиево

 

7.

Държавна

7.

Държавна

 

 

психиатрична бол -

 

психиатрична бол -

 

 

ница - с. Паталеница,

 

ница - Пазарджик

 

 

община Пазарджик

 

 

 

8.

Държавна

8.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - Бяла,

 

болница - Бяла,

 

 

област Русе

 

област Русе

 

9.

Държавна

9.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница "Д-р Г.

 

болница "Д-р Г.

 

 

Кисьов" - Раднево

 

Кисьов" - Раднево

 

10.

Държавна

10.

Държавна

 

 

психиатрична

 

психиатрична

 

 

болница - Кърджали

 

болница - Кърджали

 

 

 

 

 

 

(C)2017 All Right Reserved