ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 9 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

В сила от 21.08.2007 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 21 Август 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Въвежда Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112, с която се предоставя обществена услуга за бърз и лесен достъп на гражданите до националните служби за спешно реагиране за помощ при нарушаване на обществения ред, пожар, спешна медицинска помощ, спасителна дейност при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове, с цел защита на живота, здравето и имуществото на гражданите на територията на Република България.

(2) Националната система за спешни повиквания включва центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 (центрове 112), националните служби за спешно реагиране, както и взаимодействието между тях.

Чл. 2. (1) Единният европейски номер за спешни повиквания 112 се използва паралелно със съществуващите национални телефонни номера за спешни повиквания, включително телефонни номера 150, 160 и 166.

(2) Всички крайни потребители на обществени телефонни услуги, в това число ползващите обществени телефони, имат безплатен достъп до единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Приемането и обслужването на повикванията към единния европейски номер за спешни повиквания 112 се извършва чрез центрове 112, които се създават като звена в структурата на Министерството на извънредните ситуации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) Центровете 112 се изграждат във всеки един от районите от ниво 2, определени със Закона за регионалното развитие, и изпълняват следните основни функции:

1. приемат спешни повиквания и гарантират без прекъсване свободна линия за връзка;

2. обработват спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112;

3. осигуряват приемането и изясняването на получените повиквания най-малко на два официални езика на Европейския съюз освен на български език;

4. събират информацията за спешния случай, вида и мястото на инцидента;

5. анализират и предават спешните повиквания на службите за спешно реагиране в зависимост от характера на инцидентите и последствията от тях;

6. проследяват развитието на инцидента, като получават обратно информация от съответните служби за спешно реагиране до приключване работата им на мястото на инцидента;

7. съхраняват и архивират данните за спешните повиквания.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Националните служби за спешно реагиране - Националният медицински координационен център, центровете за спешна медицинска помощ, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и Българският Червен кръст, приемат подадената от съответния център 112 информация за инцидента, реагират незабавно и връщат обратно информация към него за приключване работата си на мястото на инцидента.

(2) Редът и условията за приемане и предоставяне на информацията по ал. 1 се уреждат с правилника по чл. 6.

Чл. 5. (1) Центровете 112 поддържат и съхраняват получената информация в регистри на спешните повиквания.

(2) Центровете 112 обработват личните данни на физически лица, съхранявани в регистрите по ал. 1, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Министърът на извънредните ситуации след съгласуване с Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и дирекция "Стратегическо планиране и управление" към Министерския съвет издава Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112.

Допълнителни разпоредби
 

§ 1. С постановлението се въвеждат изисквания на чл. 26 от Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/22/ЕО от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги ("Директива за универсалната услуга").

Преходни и Заключителни разпоредби
 

§ 2. Министърът на държавната политика при бедствия и аварии в 3-месечен срок издава правилника по чл. 6.

§ 3. Министерският съвет по предложение на министъра на държавната политика при бедствия и аварии в 3-месечен срок приема:

1. Решение за определяне и поетапно изграждане на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 на територията на Република България с цел завършване изграждането на националната система за спешни повиквания до 2009 г.

2. Изменение на Устройствения правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министърът на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" и "заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят съответно с "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации", "министърът на извънредните ситуации", "министъра на извънредните ситуации" и "заместник-министър на извънредните ситуации" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Постановление № 192 на Министерския съвет от 2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112 (ДВ, бр. 68 от 2007 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 31 август 2008 г.

(C)2017 All Right Reserved