Административните услуги

Съгласно Решение на Министерски съвет №704 от 05.10.2018г. за приемане на мерки за трансформация
на модела на административно обслужване,  ЦСМП - Силистра извършва следните административни услуги

№ по ред

Наименование на услугата

Нормативно основание

Необходими документи за издаване

Срок за изпълнение

Такса 

1

Писмено съобщение за раждане

Закон за гражданската регистрация–
чл. 43

Документ за самоличност на майката и бащата

1.Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок до 5 дни, като денят на раждането не се брои
2.Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му

Не се дължи такса

2

 Писмено съобщение за смърт

Закон за гражданската регистрация–
чл. 55

Документ за самоличност  на починалия или бележка от съответното РУ на МВР

Писменото съобщение за смърт се издава в срок не по-рано от 2-рия час след настъпване на смъртта и до 24 часа от настъпване на смъртта

Не се дължи такса

 Издаване на медицинска документация (медицински рецепти,

мед.бележки, предписания, протоколи, удостоверения,

свидетелства, експертизи и др.)

Закон за здравето - чл.27

Документ за самоличност 

В деня на прегледа

 

 

Не се дължи такса

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение,

отнасяща се до здравословното състояние на пациента,

включително копия от медицинските му документи

Закон за здравето –
чл. 28б, ал. 1

Заявление- Приложение №1;
Документ за самоличност  или нотариално заверено пълномощно

От 3 до 5 дни от подаване на заявлението

Не се дължи такса

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена

линия до четвърта степен, включително със здравната информация

за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските

документи

Закон за здравето –
чл. 28б, ал. 3

Заявление- Приложение №2;
Документ за самоличност; 
Удостоверение за наследници

От 3 до 5 дни от подаване на заявлението

Не се дължи такса

 

   
(C)2021 All Right Reserved